2 Οκτ 2010

ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ...PLAY STATION !...

LOGOPLOKIES

Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Γραφείο του αντιπροέδρου της κυβέρ-νησης, Θεόδωρου Πάγκαλου, η - τακτική ανά 15ήμερο - 16η αναφορά της υλοποίησης του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης.΄Οπως είναι γνωστό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρακολουθεί την υλοποίηση του Προγράμματος με εντολή του πρωθυπουργού.
Σύμφωνα με την έκθεση οι κυβερνητικές δράσεις που έχουν ολοκληρωθεί είναι οι εξής:

1) Νομοθεσία για την ανεξαρτησία της Στατιστικής Υπηρεσίας
2) Δημιουργία Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή
3) Αποδέσμευση κονδυλίων Προϋπολογισμού σε μηνιαία βάση
4) Υποβολή εκθέσεων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού από κάθε υπουργείο σε μηνιαία βάση.
5) Δημοσίευση στο διαδίκτυο μηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού
6) Δημιουργία μόνιμων διυπουργικών ομάδων εργασίας για προετοιμασία και
7) παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
8) Δημιουργία αποθεματικού με τη θεσμοθέτηση όπως ανώτατου ορίου 90% στη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού
9) Χρησιμοποίηση εξωτερικών ελεγκτών σε φορείς του δημοσίου για την υποστήριξη του έργου του Γενικού Λογιστηρίου.
10) Τριετείς Προϋπολογισμοί με ενσωμάτωση περικοπών δαπανών.
11) Προϋπολογισμοί «μηδενικής βάσης».
12) Περικοπή ποσοστού 10% στα επιδόματα του δημοσίου (κεντρική διοίκηση, επιδοτούμενα ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α βαθμού, μη εισηγμένες ΔΕΚΟ, και ασφαλιστικά ταμεία).
13) Υιοθέτηση κανόνα 5:1 στις συνταξιοδοτήσεις/προσλήψεις στο δημόσιο.
14) Αναστολή προσλήψεων για το 2010, με εξαίρεση τις αναγκαίες προσλήψεις για την κάλυψη κρίσιμων κενών θέσεων στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας.
15) Μείωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου έως το 1/3 στους περισσότερες τομείς της κυβέρνησης.
>>>Διαβάστε τη συνέχεια...
16) Όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα θα γίνονται μέσω ΑΣΕΠ
17) Απαγόρευση όλων των κατ’ εξαίρεση προσλήψεων.
18) Δραστική μείωση του αριθμού επιτροπών επί πληρωμή του δημοσίου τομέα.
19) Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού.
20) Ενίσχυση του ρόλου του πρώτου επιπέδου της τοπικής αυτοδιοίκησης, και τη μείωση του αριθμού των δήμων από 1034 σε 370.
21) Αντικατάσταση του δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, με αιρετές περιφερειακές αρχές και μείωση του αριθμού των οργανισμών από 76 σε 13, όσες δηλ. οι αντίστοιχες σημερινές περιφέρειες.
22) Εισαγωγή 7 περιφερειακών γενικών διοικήσεων σε αντικατάσταση των σημερινών 13 περιφερειακών αρχών.
23) Δραστική μείωση των νομικών προσώπων που ιδρύθηκαν από τους φορείς των τοπικών αρχών από 6000 σε 2000.
24) Εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο δημόσιο, σε συνέχεια καταδικαστικής απόφασης ΔΕΚ.
25) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων κυβερνητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων.
26) Αλλαγή θεσμικού πλαισίου προμηθειών υγείας.
27) Νέο σύστημα διαχείρισης φαρμάκων.
28) Καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας και χρήση σύγχρονων συστημάτων logistics.
29) Ηλεκτρονικός Έλεγχος Συμβατικής Συνταγογράφησης γιατρών Ι.Κ.Α.
30) Εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας.
31) Απόφαση για τη συγκρότηση και τα κριτήρια της λίστας φαρμάκων για τον έλεγχο των δαπανών υγείας.
32) Ένταξη του κλάδου υγείας των ασφαλιστικών ταμείων στο ΕΣΥ.
33) Αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης των φαρμάκων.
34) Πόροι, παραμετρικές και οργανωτικές αλλαγές στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
35) Υιοθέτηση ενιαίας προοδευτικής κλίμακας για όλα τα εισοδήματα.
36) Εισαγωγή κινήτρων για την έκδοση αποδείξεων.
37) Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης και των περισσότερων φοροαπαλλαγών.
38) Φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών στην κλίμακα των φυσικών προσώπων και παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για επανεπένδυση των κερδών.
39) Επαναφορά του προοδευτικού φόρου επί της μεγάλης ακίνητης περιουσίας, των κληρονομιών και των γονικών παροχών.
40) Νέοι κανόνες στις ενδο-ομιλικές συναλλαγές (thin capitalization) και μέτρα για την ενίσχυση της φορολογικής λογοδοσίας των υπεράκτιων (off-shore) εταιρειών και των ιδιοκτητών τους.
41) Κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
42) Υποχρεωτική υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε ηλεκτρονική μορφή και διεύρυνση πληροφοριακών εφαρμογών όπως η παροχή ηλεκτρονικών τιμολογίων.
43) Αύξηση του φόρου στα τσιγάρα.
44) Αύξηση του φόρου στα ποτά.
45) Αύξηση του φόρου στα καύσιμα.
46) Υποχρεωτική χρήση τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών για τις επιχειρήσεις.
47) Χρήση στοιχείων από επιχειρήσεις κοινής ωφελείας για φορολογικούς ελέγχους.
48) Βελτίωση των ισχυουσών διαδικασιών για τη διασταύρωση των φορολογικών στοιχείων.
49) Υιοθέτηση διαδικασιών ελέγχου στη βάση του βαθμού επικινδυνότητας.
50) Χρήση Point system και κατάργηση της διαπραγμάτευσης κατά τη διαδικασία επιβολής των προστίμων σε φοροφυγάδες.
51) Δημιουργία και χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ελέγχων (audit system).
52) Δραστικά μέτρα είσπραξης φορολογικών απαιτήσεων.
53) Υποχρέωση φαρμακείων να κάνουν δεκτές μόνο συνταγές με bar code και τον ΑΜΚΑ του γιατρού.
54) Θέσπιση ετήσιων στόχων για τις εφορίες και αξιολόγησή τους με βάση την απόδοση.
55) Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας σύστασης των επιχειρήσεων.
56) Μείωση του χρόνου αδειοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 82% και δημιουργία one-stop shop.
57) Υπηρεσία για την εποπτεία της αγορά στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Ν. 728/2008).
58) Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.
59) Επιτάχυνση αξιολόγησης εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό Νόμο.
60) Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών του ΕΣΠΑ με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων (αναμόρφωση Ν. 3614/2007).
61) Εισαγωγή και αναμόρφωση προγραμμάτων παροχής εγγυήσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
62) Προώθηση συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα - τροποποίηση Ν. 3389/2005 (νόμος ΣΔΙΤ).
63) Αναμόρφωση πολιτικών ΕΣΠΑ και εκχώρηση διαχείρισης πόρων στις Περιφέρειες.
64) Βελτίωση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας.
65) Νομοθετική πρωτοβουλία για τη μετανάστευση.
66) Σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης Αγροτικής Δραστηριότητας.
67) Νομοσχέδιο για την προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής.
68) Νομοσχέδιο για τη Δια Βίου Μάθηση.
69) Τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει την ίδρυση και λειτουργία των Κολλεγίων (ν.3696/2008).
70) Τροποποίηση Κανονισμού Γεωθερμικών Πεδίων με βάση τις σύγχρονες ανάγκες.
71) Τροποποίηση υφιστάμενης νομοθεσίας αδειοδότησης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
72) Προσαρμογή Νομοθεσίας στις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στους λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.
73) Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις.
74) Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
75) Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.
76) Οργάνωση και λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων.
77) Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη θέσπιση Μητρώου Αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
78) Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων στο Δημόσιο με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
79) Ταυτότητα κτιρίων, αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, προγράμματα μητροπολιτικών αναπλάσεων και άλλες διατάξεις.
80) Προγράμματα ΟΑΕΔ για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών 119.000 θέσεων εργασίας.
81) Εφαρμογή νέων κανόνων ελέγχου σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing).

Σύμφωνα, τώρα, με την έκθεση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης οι δράσεις προς υλοποίηση είναι οι εξής :
- Εισαγωγή αποτελεσματικών ελέγχων(checks and balances) κατά την παραγωγή και δημοσιοποίηση των δημοσιονομικών στατιστικών.

- Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

- Καθιέρωση πληροφοριακού συστήματος (MIS) για την παρακολούθηση των δαπανών του κάθε υπουργείου.

- Συγχώνευση ή/και κατάργηση οργανισμών του δημοσίου τομέα.

- Επέκταση των πιλοτικών εφαρμογών του προϋπολογισμού προγραμμάτων σε όλη την κεντρική κυβέρνηση κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού 2011.

- Σύστημα διαχείρισης, αποθήκευσης και διακίνησης υλικών εντός των νοσοκομείων.

- Ολοκλήρωση μηχανογράφησης νοσοκομείων (Γ ΚΠΣ σε ΕΣΠΑ).

- Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου λειτουργεί η Αρχή Ανταγωνισμού (π.χ. Ν.703/1977).

- Επικαιροποίηση περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων.

- Δημιουργία ενός σύγχρονου ενοποιημένου δημόσιου συστήματος προμηθειών και προώθηση ηλεκτρονικών προμηθειών.

- Μέτρα προώθησης εξαγωγών.

- Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την ανασυγκρότηση του αγροτικού συνδικαλισμού.

- Νέο θεσμικό πλαίσιο για την πολιτικής διαχείριση της Αγροτικής γης.

- Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανασυγκρότηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών.

- Δημιουργία σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών και σχετικού Μητρώου για τον έλεγχο κτιρίων και έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, λεβήτων και συστημάτων κλιματισμού.

- Νομοθετική πρωτοβουλία για την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων.

Σ.Σ. Κουραστήκατε να διαβάζετε ; Φταίει το έργο που γίνεται. Τα μέλη αυτής της κυβέρνησης δουλεύουν δεν παίζουν Play Station !...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοφιλείς αναρτήσεις